Salaet Advocats, experts en dret de família i menors: separacions, divorcis, violència de gènere, custòdia de menors i molt més.

Dret de família i menors

Amb el dret de família i menors, a Salaet Advocats intervenim davant de qualsevol tipus de separacions conjugals. Segons el vostre cas, us assessorem de quines són les opcions de separació de què disposeu i les condicions de la seva aplicació. Així, tindràs prou informació per triar la millor opció i tenir menys a perdre.

Àmbits d’actuació en dret de família i menors

Matrimonis i parelles de fet

Redacció de l’acord de convivència, pactes reguladors del règim econòmic, capitulacions, liquidació del règim matrimonial i del de parelles de fet, divisió de patrimonis, obtenció de pensions públiques, etc.

Separacions i divorcis de mutu acord

Elaboració del conveni regulador, pla de parentela i modificació de mesures de la sentència (règim de visites, pensions, custòdia dels fills i altres) i execució de sentències (per incompliment del règim de visites, impagament de pensions i altres).

Separacions i divorcis contenciosos

Elaboració del conveni regulador de la custòdia de menors, establiment del règim de visites, pensió d’aliments i compensatòries, custòdia compartida, modificació de mesures de la sentència (règim de visites, pensions, custòdia dels fills i altres) i execució de sentències (per incompliment del règim de visites, impagament de les pensions i altres).

Nul·litat matrimonial

Nul·litat matrimonial civil per matrimoni sense consentiment, entre persones menors d’edat no emancipades, entre persones que ja estan casades, per coacció, etc.

Mesures paternofilials

Declaracions de paternitat i reclamació/impugnació de paternitat, procediments de filiació i impugnacions.

Altres

Dret de visites dels avis, redacció de mesures provisionals, etc.

 
 

Àmbits d’actuació específics en drets de menors

General

 • Assessorament jurídic en matèria de drets de menors.
 • Procediments judicials de defensa dels menors.
 • Nomenament d’un tutor i defensor judicial, tuteles i acolliment de menors.
 • Impugnació de retirada de menors per part de l’administració pública.
 • Impugnació per la privació de la pàtria potestat dels menors.

Dret penal

 • Drogues i menors
 • Delicte per abandonament de la família, menors o incapacitats.
 • Violència intrafamiliar i domèstica amb Ordre de Protecció.
 • Violència de gènere.
 • Judicis ràpids, judicis de faltes, procediment ordinari, procediment abreviat.
 • Presentació de recursos contra sentències.